Vragen en Antwoorden

Hier vindt u de meest gestelde vragen i.v.m. het OCMW en/ of vragen die u kunt hebben over uw situatie
 

Wat kan het OCMW allemaal voor mij doen?

De dienstverlening van het OCMW gaat van financiële bijstand over tewerkstelling, thuiszorg, opname in een rusthuis of onthaaltehuis tot schuldbemiddeling en psychologische en juridische bijstand.

Het OCMW onderzoekt elke aanvraag voor maatschappelijke bijstand en bekijkt hoe hieraan tegemoetgekomen kan worden. Een van de prioriteiten van het OCMW is de socioprofessionele inschakeling van de begunstigden van een leefloon of equivalent leefloon.

Wat houdt maatschappelijke integratie in?

Het recht op maatschappelijke integratie, vroeger het bestaansminimum genoemd, neemt concrete vorm aan in een baan, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (in de vorm van een contract), of in de toekenning van het leefloon.

Meer uitleg over het leefloon

Wat moet ik doen om hulp te krijgen van het OCMW?

U moet een afspraak maken met een maatschappelijk werker van het OCMW van de gemeente waarin u woont. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is dus alleen bevoegd voor de Molenbekenaars.

Meer uitleg over de financiële bijstand

Aan welk OCMW kan ik hulp vragen?

U moet zich richten tot het OCMW van de gemeente waarin u woont. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is dus enkel bevoegd voor de Molenbekenaars.

Ben je student? Ga dan naar de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven.

Meer uitleg over de aanvraag tot financiële bijstand

Wat gebeurt er als ik een aanvraag tot financiële bijstand indien?

Er wordt dan voor u een onderhoud geregeld. Tijdens dat onderhoud onderzoekt de maatschappelijk werker uw aanvraag tot bijstand en brengt hij u op de hoogte van uw rechten en plichten. In ruil moet u alle elementen aanreiken die nodig zijn voor het sociaal onderzoek.

Meer uitleg over de aanvraag tot financiële bijstand

Wat zijn de wachttijden voor financiële bijstand?

Er moet binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag tot bijstand een beslissing worden genomen. Deze beslissing moet binnen de 8 dagen officieel aan u worden meegedeeld (kennisgeving).

Meer uitleg over de wachttijden in de rubriek aanvraag tot financiële bijstand

Wat kan ik doen wanneer ik niet akkoord ga met een beslissing van het OCMW?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het OCMW of als deze beslissing niet genomen is binnen de opgelegde tijdslimiet, dan kan u beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Dit moet gebeuren binnen de drie maanden na de datum van de kennisgeving of na de vaststelling dat er geen beslissing genomen is.

Meer uitleg over het aantekenen van beroep in de rubriek aanvraag tot financiële bijstand

Eveneens meer uitleg over het aantekenen van beroep in de gids "Wegwijs in het beroep tegen een OCMW-beslissing"

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op een leefloon?

Meer info over het leefloon

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op een equivalent leefloon?

Meer info over het equivalent leefloon

Kan ik van financiële bijstand genieten zonder dat ik werk probeer te vinden?

Nee, want de werkbereidheid is een van de voorwaarden om het leefloon of het equivalent leefloon te kunnen krijgen.

Meer info over het leefloon

Meer info over het equivalent leefloon

Wat is het verschil tussen een leefloon en maatschappelijke dienstverlening?

 • Het leefloon is altijd een geldbedrag.
 • Maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit: financiële steun; hulp in natura; het geven van een referentieadres aan een dakloze; andere hulp.
  Ook iemand die recht heeft op een leefloon kan bijkomende maatschappelijke dienstverlening vragen.
Meer uitleg over het verschil tussen het leefloon en maatschappelijke dienstverlening in de gidsen "Wegwijs in het leefloon" en "Wegwijs in maatschappelijke dienstverlening"

Hoeveel bedraagt een leefloon?

De bedragen van het leefloon variëren naargelang de gezinssituatie van de betrokken persoon.

Bedragen van het leefloon
Categorie Bedragen per maand (*)
Persoon die samenwoont met een gezin ten laste € 1.741,29
Alleenstaande persoon € 1.288,46 
Persoon die samenwoont met één of meer personen € 858,97

(*): Bedragen vastgesteld op 1 mei 2024

Naast de indexering vormen deze bedragen regelmatig het voorwerp van een herwaardering.

Meer uitleg over de bedragen van het leefloon

Hoeveel bedraagt het equivalente leefloon?

De bedragen van de sociale bijstand equivalent aan het leefloon zijn gelijk aan die van het leefloon. Ze variëren dus eveneens naargelang de gezinssituatie van de betrokken persoon.

Bedragen van het equivalente leefloon
Categorie Bedragen per maand (*)
Persoon die samenwoont met een gezin ten laste € 1.741,29
Alleenstaande persoon € 1.288,46 
Persoon die samenwoont met één of meer personen € 858,97

(*): Bedragen vastgesteld op 1 mei 2024

Naast de indexering vormen deze bedragen regelmatig het voorwerp van een herwaardering.

Meer uitleg over de bedragen van het equivalent leefloon

Wat telt mee bij het berekenen van mijn inkomen?

Het OCMW mag rekening houden met bepaalde van uw inkomsten (inkomen uit roerende en onroerende goederen, sociale uitkeringen, ...) en ook in bepaalde omstandigheden met de inkomsten van de personen met wie u samenleeft (de partner, maar ook een kind of een ouder). Het zou dus kunnen dat u niet het volledige bedrag van het leefloon ontvangt, maar dat uw inkomsten van dit bedrag afgetrokken worden.

Bestaat er aanvullende financiële bijstand?

Ja, in bepaalde gevallen mag het OCMW aanvullende financiële bijstand toekennen aan behoeftige personen.

Meer uitleg over de aanvullende financiële bijstand

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op medische bijstand?

Na een onderzoek kan het OCMW u een medische kaart toekennen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet: u bent meerderjarig, u woont in Sint-Jans-Molenbeek, u hebt belangrijke noden op vlak van gezondheidszorg, u hebt een laag inkomen en u bent in orde met de mutualiteit. De medische kaart staat op naam en is voor een beperkte tijdsduur geldig.

Meer uitleg over de medische kaart

Ik ben ziek en kan de dokterskosten niet betalen. Wat kan ik doen?

Na een onderzoek kan het OCMW u een medische kaart toekennen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet: u bent meerderjarig, u woont in Sint-Jans-Molenbeek, u hebt belangrijke noden op vlak van gezondheidszorg, u hebt een laag inkomen en u bent in orde met de mutualiteit. De medische kaart staat op naam en is voor een beperkte tijdsduur geldig.

Meer uitleg over de medische kaart

Wat houdt een medische kaart in en wat zijn de voordelen?

De medische kaart biedt heel wat voordelen:

 • bij consultaties bij de huisarts die u kiest uit de artsen die een overeenkomst hebben met het OCMW;
 • bij de aflevering in een apotheek, die een overeenkomst heeft met het OCMW, van bepaalde producten die voorgeschreven zijn door de erkende arts of die op een bestelbon van  het OCMW staan;
 • bij consultaties bij bepaalde specialisten als de erkende arts een betalingsverbintenis voorgeschreven heeft.

Meer uitleg over de medische kaart

Mag ik gebruik maken van een medische kaart die niet van mij is?

Neen, want de medische kaart staat op naam. Enkel de personen die op de kaart vermeld staan kunnen hiervan gebruik maken.

Meer uitleg over de medische kaart

Kan ik zomaar bij eender welke specialist op consultatie gaan?

Neen, voor u op consultatie gaat bij een specialist moet u naar de huisarts die vermeld staat op uw medische kaart. Deze zal u eventueel een betalingsverbintenis bezorgen voor een specialist van de ziekenhuizen waarmee het centrum een overeenkomst gesloten heeft, behalve als het over de volgende door het Centrum erkende specialisten gaat: gynaecoloog, oogarts, kinderarts, tandarts, radioloog, vroedvrouw.

Meer uitleg over de consultaties bij een specialist in de rubriek medische kaart

Ik ben illegaal in het land, heb ik recht op medische bijstand?

Als u geen of een ongeldige verblijfsvergunning heeft, dan kan u dringende medische hulp vragen aan het OCMW van Molenbeek als u:

 • in Sint-Jans-Molenbeek woont;
 • in armoede leeft;
 • dringende medische zorgen nodig heeft.

Deze bijstand dekt bepaalde apotheekkosten, consultaties bij artsen en eventueel ziekenhuisopnames. U moet een arts en apotheker kiezen die een overeenkomst hebben met het OCMW en die vermeld zullen staan op uw medische kaart. Als u niet naar deze arts of apotheker gaat, zullen de kosten voor uw eigen rekening zijn.

Meer uitleg over dringende medische hulp

Ik ben illegaal in het land en ben ziek. Wat kan ik doen?

U kan een aanvraag indienen voor dringende medische hulp. Daarvoor moet u contact opnemen met een maatschappelijk werker van de dienst Dringende Medische Hulp (DMH). Tijdens het sociaal gesprek moet u een medisch attest voorleggen om het spoedeisend karakter van de zorgen te bewijzen. U zal daarop meer uitleg krijgen over de werking van deze bijstand.

Meer uitleg over dringende medische hulp

Ik wil graag studies volgen. Tot wie kan ik mij richten?

U kunt zich richten tot de cel Studies van het OCMW die u zal informeren over de bestaande studies.

Meer info over de cel Studies

Ik wil graag een opleiding volgen. Tot wie kan ik mij richten?

De cel Projectfacilitatoren van het OCMW kan u helpen bij het vinden van een opleiding. 

Meer info over de cel Projectfacilitatoren

Ik ben op zoek naar werk. Tot wie kan ik mij richten?

De dienst Werk kan u helpen bij het zoeken naar werk.

Meer info over de dienst Werk

Wat wordt er bedoeld met een persoon tewerkgesteld onder artikel 60?

Dit is iemand die het leefloon of equivalent leefloon krijgt en aan wie het OCMW de mogelijkheid biedt om (opnieuw) te werken gedurende een bepaalde tijd, met de bedoeling om professionele ervaring op te doen of zijn ervaring uit te breiden. 

De personen die aangeworven zijn met een contract art. 60 werken ofwel bij het OCMW, ofwel bij onze partners via een overeenkomst: vzw's, sociale economie-bedrijven, gemeenten, privébedrijven. 

De begeleiders van de dienst Werk zoeken een aangepaste job voor de begunstigden. Ze zorgen voor de begeleiding en opvolging tijdens de duur van hun contract. Het contract loopt ten einde als de noodzakelijke duur voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering is bereikt. 

Meer info over de dienst Werk

Organiseert het OCMW lessen voor mensen die Frans of Nederlands willen leren?

Bij het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek kan u geen taallessen volgen, maar wij kunnen u wel doorverwijzen naar externe organisaties waar u lessen Frans en Nederlands kunt volgen.  

Als u lessen wilt volgen of als het OCMW u gevraagd heeft om lessen te volgen, kan u aan uw maatschappelijk werker vragen om u te helpen bij het vinden van de gepaste cursus.

Ik wil graag geholpen worden bij het bepalen van mijn professioneel project. Wat kan ik doen?

Na een eerste afspraak met een maatschappelijk werker ontmoet u een projectfacilitator die samen met u uw professioneel project zal bepalen.

Meer info over het professioneel project in de rubriek cel Projectfacilitatoren

Beschikt het OCMW over een rust- en verzorgingstehuis?

We hebben binnen het OCMW een rust- en verzorgingstehuis: de Residentie Arcadia. Het rusthuis vangt bejaarden op - alleenstaanden, koppels,validen, semi-validen en invaliden - van wie de sociale situatie of gezondheidstoestand het niet meer toelaat om in aanvaardbare omstandigheden thuis te wonen.

Meer info over de Residentie Arcadia

Zal ik goed verzorgd worden in het rust- en verzorgingstehuis?

Ja. De verschillende diensten van het rusthuis dragen bij tot de basisbehoeften, maar ook tot uw welzijn en comfort met respect voor uw waardigheid en uw zelfstandigheid. Daarbij wordt u omkaderd door een multidisciplinair team. De medische zorgen worden verstrekt door uw persoonlijke huisarts of door een arts die verbonden is aan het rusthuis.
Verpleegkundigen en verzorgend personeel zijn 24 uur op 24 aanwezig. Dit dynamisch team wordt vervolledigd door kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en een animatieploeg.

Meer info over de Residentie Arcadia

Ga ik mij niet vervelen in het rust- en verzorgingstehuis?

Neen, want er worden heel wat activiteiten georganiseerd binnen en buiten het tehuis om de dag op een leuke manier in te vullen en sociale contacten te bevorderen, zoals uitstappen naar zee, feesten en optredens met het huiskoor.

Meer info over de Residentie Arcadia

Tot welke dienst moet ik mij wenden wanneer ik een gezinshelper nodig heb?

Tot de Dienst voor Thuishulp van het OCMW.

Binnen deze dienst werken gezinshelpers. Zij doen de schoonmaak, de was, de strijk, doen boodschappen en kleine naaiwerkjes en bereiden maaltijden. Ze kunnen u helpen bij het wassen (zonder medische zorgen), verrichten bepaalde administratieve taken en zorgen voor begeleiding als u zich buitenshuis verplaatst.

Meer uitleg over de Dienst voor Thuishulp

Ik heb hulp nodig in het huishouden, waar moet ik die zoeken?

De Dienst voor Thuiszorg kan u de diensten aanbieden van een huishoudelijke hulp, die zorgt voor het gewone onderhoud van de woning.

Meer uitleg over de Dienst voor Thuiszorg

Aan wie kan ik vragen om bij mij thuis klusjes uit te voeren?

Senioren kunnen hulp vragen aan de dienst Déma-R-âges van het OCMW. Een van de doelstellingen van deze dienst is om het dagelijkse leven van senioren te vergemakkelijken door klusjes en aanpassingen in hun woning uit te voeren, zoals het afschaven van deuren, het plaatsen van steunbaren, het vastmaken van een tapijt,...

Meer uitleg over Déma-R-âges

Kan iemand mijn boodschappen voor me doen?

Ja, de Dienst voor Thuiszorg levert boodschappen aan huis voor haar begunstigden.

Meer uitleg over de Dienst voor Thuishulp

Is er een plek binnen het OCMW waar gepensioneerde inwoners van de gemeente kunnen eten?

Ja, in het Ontmoetingscentrum Lemaire.

's Middags kunt u daar tegen een democratische prijs een warme maaltijd verkrijgen die bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.

Kan ik als senior overdag ergens terecht voor een beetje ontspanning?

U kunt terecht in het Ontmoetingscentrum Lemaire van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek. Gepensioneerde inwoners van Molenbeek kunnen daar naartoe gaan om te eten, aan activiteiten deel te nemen of gewoon enkele leuke uurtjes door te brengen.

Het Ontmoetingscentrum Lemaire ligt in de wijk van de Verloren Hoek.

Meer uitleg over het Ontmoetingscentrum Lemaire

Worden er in Sint-Jans-Molenbeek ook activiteiten georganiseerd voor de derde leeftijd?

Ja, in het Ontmoetingscentrum Lemaire

Het centrum biedt volgende activiteiten aan: kerstfeest, paasfeest, verjaardagsfeestjes, muzikale optredens, dansvoorstellingen... Er worden ook computerlessen gegeven en lessen om de smartphone beter te leren gebruiken.

Ik heb tijdelijk huisvestingsmoeilijkheden. Kan ik hulp vragen aan het OCMW?

Ja, het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek biedt op het vlak van huisvesting en onderdak twee diensten aan:

Wat kan ik doen wanneer ik problemen heb om mijn energie- en/of waterfacturen te betalen?

Bewoners van Molenbeek die al geholpen worden door de Algemene Sociale Dienst of die moeilijkheden hebben om hun energie- (gas, elektriciteit) en/of waterfactuur te betalen, kunnen hulp vragen aan de dienst Schuldbemiddeling van het OCMW.

Meer uitleg over de dienst Schuldbemiddeling

Het Energieloket van het OCMW helpt inwoners uit de gemeente die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen. Het is niet nodig om cliënt van het OCMW te zijn. De hulp is onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Meer info over het Energieloket

Kan ik geld lenen of krijgen van het OCMW wanneer ik in de schulden zit?

Neen, want de dienst voor Schuldbemiddeling is een dienst voor schuldbemiddeling, geen dienst voor het lenen of voorschieten van geld.

Meer uitleg over de dienst Schuldbemiddeling

Wie kan me helpen bij het schrijven van een brief of het invullen van een formulier?

De publieke schrijver kan u helpen bij het opstellen van uw brieven en bij het invullen van allerlei formulieren.

Meer uitleg over het de publieke schrijver

Ik kan de culturele / sportactiviteiten van mij / mijn kinderen niet betalen, wat kan ik doen?

U kan zich richten tot de dienst Cultuur en Vrije Tijd van het OCMW. Deze komt tussen in de uitgaven die verbonden zijn met culturele en sportactiviteiten van de gebruikers en van hun kinderen.

Meer uitleg over de dienst Cultuur en Vrije Tijd

Hoe kan ik leren omgaan met de computer, internet en de smartphone?

De Digitale cel van het OCMW organiseert gratis permanenties en opleidingen om de inwoners van Molenbeek te helpen bij het gebruik van de digitale communicatiemiddelen. Als u minder mobiel bent, kan deze dienst ook aan huis komen.

Meer info over de Digitale cel

Wat zijn de opdrachten van een OCMW?

Een OCMW heeft als opdracht aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.

Meer uitleg over de opdracht van het OCMW

Wie zit er in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn?

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek die voor de legislatuur 2019-2025 werd aangesteld, is als volgt samengesteld :

 • Mevrouw Gérardine BASTIN, Voorzitster
 • De heer Marc DUMONT, Lid
 • De heer Didier-Charles VAN MERRIS, Lid
 • De heer Lazare MBULU AZANGA, Lid
 • De heer Ibrahim EL OUAKILI, Lid
 • Mevrouw Anna RABATTI, Lid
 • Mevrouw Nathalie TIELENS, Lid
 • Mevrouw Aicha DAOUDI, Lid
 • De heer Pascal VERHEYE, Lid
 • Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ, Lid
 • Mevrouw Natalie RASSON, Lid
 • De heer Khalid EL JAIDI EL QAZOUY, Lid
 • De heer Niels WENNEKES, Lid

Meer uitleg over de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hoe wordt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn samengesteld?

De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden elke zes jaar verkozen door de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer uitleg over de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer