Socioprofessionele inschakeling

Inschakelingstrajet

Projectfacilitatoren

Cel Studies en Opleidingen

Cel Werk

Cel Artikel 60

Cel Alfabetisering

Sociaal interimkantoor

Activiteiten in sociale economie

Inschakelingstraject

Sinds mei 2010 heeft het OCMW een gestructureerd en geïndividualiseerd maatschappelijke integratietraject, gefocust op socioprofessionele inschakeling (SPI). Het objectief is om de deelname- en activeringsgraad van de begunstigden van een leefloon of een equivalent leefloon te verhogen. In juni 2012 is het OCMW erin geslaagd om 73% van de personen te integreren in een socioprofessionele inschakelingsparcours.

Dit resultaat was te danken aan het collectieve werk binnen de sociale diensten, want er is een grote samenwerking tussen de diensten nodig. Het resultaat was mogelijk dankzij:

 • Het uitwerken van richtlijnen voor elke etappe van het traject (bepaling van het professionele project, het volgen van studies of van een kwalificerende opleiding, het zoeken naar werk, tewerkstelling via het artikel 60§7 van de organieke wet);
 • Een permanente inspanning voor het harmoniseren van de procedures tussen de verschillende betrokken diensten (de algemene sociale dienst en de SPI-diensten);
 • Een permanente inspanning om de SPI-diensten te professionaliseren: door aanwerving van maatschappelijk werkers met specifieke profielen en door permanente en gespecialiseerde vorming.

Evolutie van de personen die geïntegreerd zijn in het maatschappelijke integratieparcours:
 

Maatschappelijke integratietraject Dossiers (equivalent) leefloon Project-facilitator (Fase 1) Cel Alfa (Fase 2) Cel Studies en Opleidingen (Fase 3) Cel Werk ( Fase 4) Cel Artikel 60 Dossiers SPI % (equivalent) leefloon
December 2009 5.131 208 81 300 192 301 1.082 21,09%
December 2010 5.640 1.005 682 707 314 297 3.005 53,28%
December 2011 5.832 665 1.087 1.092 833 332 4.009 68,74%
Juni 2012 5.633 920 1.034 1.087 772 332 4.145 73,58%

 

Evolutie van de personen in het maatschappelijk integratieparcours

Projectfacilitatoren

De projectfacilitatoren hebben een beslissende rol in het inschakelingstraject. Hun missie is om een professioneel project vast te leggen met de personen die hun werkbereidheid moeten aantonen. Dit gebeurt nadat elk element dat het socioprofessionele inschakelingproces zou kunnen hinderen, geïdentificeerd en verholpen is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van alle middelen van het individu verworven en latente vaardigheden en persoonlijke verlangens. Wanneer er met de betrokken persoon een socioprofessionele balans en een realistisch en uitvoerbaar project zijn opgemaakt, stuurt de facilitator hem door naar het meest gepaste dispositief: ofwel de cel Werk, ofwel de cel Studies en Opleidingen.
Naast dit werk waarbij een project wordt opgemaakt, moeten de projectfacilitatoren steeds meer een echte hermobilisering uitvoeren van de gebruikers die het minste voeling hebben met de professionele wereld. Dit zijn:

 • de jongeren die weinig of niet geschoold zijn, die soms totaal afgehaakt hebben;
 • de gebruikers in de leeftijdsgroep van 45-55 jaar die geen enkele opleiding of professionele ervaring hebben, of die enkel een opleiding of professionele ervaring hebben die niet meer inzetbaar is op de arbeidsmarkt;
 • de personen met zeer specifieke moeilijkheden (mentale gezondheidsproblemen, lichamelijke problemen, verslavingen, strafregister met een of meerdere veroordelingen, enz.).

Regelmatig stelt zich ook het probleem op vlak van de taalkennisvereisten om te slagen in de toegangsexamens voor opleidingen.

Investeren in een goede bepaling van een professioneel project en de begeleiding achteraf blijven de sleutel tot succes voor de opvolging van geïndividualiseerde projecten binnen de andere SPI-cellen. In 2013 wordt er onder meer gewerkt op:

 • de opwaardering van een socioprofessionele balans (hier een echt ontwikkelingswerktuig van maken dat gedurende het hele parcours nuttig is);
 • de uitwerking van een specifieke samenwerking met de cel Alfabetisering om de gebruikers beter voor te bereiden op toelatingsexamens voor opleidingen en op de proeven in het kader van de homologatie van vaardigheden (ontwikkeling van doelgerichte modules).

Cel Studies en Opleidingen

De cel Studies en Opleidingen heeft als missie om de begunstigden van een leefloon of equivalent leefloon te informeren, te begeleiden en te volgen in hun studie- of opleidingstraject. Het beoogde objectief is dat ze een diploma, certificaat of attest behalen dat inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Omdat op die manier de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt, is deze missie een directe investering ten gunste van de gebruikers.

Dit proactieve beleid ten gunste van de opvolging en het hernemen van studies of opleidingen is een bewuste keuze van ons Centrum. De federale wetgeving ondersteunt deze visie: de leeflonen die betaald worden aan deze begunstigden genieten van een beter terugbetalingstarief vanwege de Federale staat.

 • De aandachtspunten voor 2013 zijn:
 • Het opzetten van een samenwerking met de Mission Locale om de toegang tot studentenjobs te vergemakkelijken (wat ervoor zorgt dat studenten met een volledig leerplan aan de wettelijke voorwaarde kunnen voldoen om een studentenjob uit te oefenen tijdens de periodes die compatibel zijn met hun studies);
 • De professionalisering van het team van de studie- en opleidingsbegeleiders door hen op te leiden wat betreft de (her)oriëntatie qua studierichting. Het doel is dat elke begeleider leert werken met de werktuigen voor de (her)oriëntatie wat betreft de studierichting, wat ervoor zal zorgen dat er niet langer een beroep gedaan moet worden op externe organisaties;
 • De kennis en methodologie rond de (her)oriëntatie qua schoolrichting die verworven werden delen met de projectfacilitatoren.

Cel Werk

De cel Werk heeft als missie om de begunstigden van een leefloon of een equivalent leefloon te informeren, te begeleiden en te volgen in hun actieve zoektocht naar werk. De cel biedt hen adequate werkmiddelen aan om een bepaalde graad van autonomie te bereiken in het zoeken naar werk en om een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen.

In 2012 legt de aangenomen richtlijn de nadruk op jobcoaching en zijn er nieuwe Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI Werk) opgezet. Het publiek dat door de Cel Werk gevolgd wordt, weet niet altijd even goed hoe het toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. De begunstigden worden dus op een aangepaste manier omkaderd, waardoor ze op een verschillende manier begeleid kunnen worden naargelang ieders graad van autonomie. De GPMI’s Werk zijn echte actieplannen, op maat gemaakt, met een precieze indicatie van de stappen die door elke partij gevolgd moeten worden. Deze acties zijn geconcentreerd op het verwerven van technieken om werk te vinden: opmaken van CV’s en motivatiebrieven, doelgerichte raadplegingen van werkaanbiedingen, voorbereidingen voor sollicitatiegesprekken. De GPMI’s Werk zijn ook geconcentreerd op het creëren van kansen tussen de gebruikers en hun profielen enerzijds en de beschikbare jobaanbiedingen anderzijds.

De aandachtspunten voor 2013 zijn:

Een maximum van GPMI’s Werk maken en realiseren in overeenkomst met de nieuwe richtlijn;

Verdergaan met de “Job Day”-aanpak die geconcentreerd is op specifieke beroepen (onder de vorm van ontmoetingen tussen potentiële werkgevers en werkzoekenden);

Een bijzondere opvolging op poten zetten voor de personen die een zelfstandige activiteit willen beginnen;

Bijdragen aan de oprichting van een sociaal interimkantoor in partnerschap met de Lokale Missie en de vzw La LES, in het kader van het duurzaam wijkcontract “Rond Leopold” (dat een springplank wordt naar de arbeidsmarkt);

Het partnerschap met de actoren van de SPI en de bedrijven voortzetten en ontwikkelen, in Brussel en de Rand.

Cel Artikel 60

De cel Artikel 60 beheert nu 350 arbeidsplaatsen, waarvan 121 in de sector van de maatschappelijke integratie-economie.

 • De aandachtspunten voor 2013 zijn:
 • De samenwerking met de sociale economiebedrijven verhogen in de mate dat het quotum van de federale overheid dit toestaat;
 • De partnerschappen met de privé-bedrijven versterken;
 • De projecten verder zetten die gefinancierd worden door het ESF voor de specifieke begeleiding bij het zoeken naar werk voor kwetsbare personen (polyvalente arbeiders en hulpbedienden);
 • De validering van competenties voor bepaalde profielen verder zetten. Het objectief wordt om individuele plannen voor het verwerven van competenties te realiseren. Tijdens of na het arbeidscontract zal de werknemer uitgenodigd worden om zijn nieuw verworven competenties te laten valideren. Dit initiatief zal de persoon de mogelijkheid geven een of meerdere titels te verwerven van competenties die waarde hebben op de arbeidsmarkt;
 • De overgang van een artikel 60-job naar de klassieke arbeidsmarkt vergemakkelijken via het project ESF Activering;
 • Bijdragen aan de oprichting van het sociaal interimkantoor in partnerschap met de Lokale Missie en de vzw La LES, in het kader van het duurzaam wijkcontract “Rond Leopold”.

De Cel Alfabetisering

Er is voorzien om in 2013 een pedagogische coördinator aan te duiden voor de cel Alfabetisering. Deze pedagogische coördinator zal zorgen voor de organisatie, het uitwerken en de pedagogische opvolging van de opleidingen. Hij zal de lesgevers lesmethodes en -vaardigheden bijbrengen, regelmatig de pedagogische vaardigheden van de lesgevers evalueren om de resultaten te verbeteren, zal de leerlingen pedagogisch opvolgen, enz.

Sociaal interimkantoor

Het OCMW overweegt om in 2013 een sociaal interimkantoor op te starten. Dit zou een aanvulling zijn op de klassieke toegang tot de arbeidsmarkt voor de gebruikers van het OCMW die een maatschappelijke integratieparcours tot aan het einde gevolgd hebben. Bovendien is er tot op de dag van vandaag geen enkel interimkantoor geïnstalleerd in Molenbeek.

Om dit sociale interimkantoor op te richten zal een samenwerking nodig zijn tussen enerzijds gemeentelijke diensten (het OCMW, gesubsidieerde projecten van de gemeente en de Lokale Missie) en anderzijds privé-partners. Er wordt met name een samenwerking met Daoust Interim overwogen. Dit bedrijf zou namelijk expertise op het vlak van interimbeheer kunnen aanbrengen, alsook een commercieel netwerk van partners (privé en andere), met de nodige kennis van het kansarme publiek. Het OCMW en de Mission Locale, die een bevoorrecht contact hebben met de burgers, zouden hun gebruikers kunnen begeleiden naar een integratietraject in het sociaal interimkantoor. Actiris zou ook de groep van partners kunnen komen versterken.
Dit project zou passen in het kader van het wijkcontract “Rond Leopold”. Een deel van het personeel zou gesubsidieerd worden door het gewest en twee begeleiders van de cel Artikel 60 zouden ter beschikking gesteld worden door het OCMW. Maar voor er iets opgestart wordt, zou er een haalbaarheidsstudie van een dergelijk sociaal interimkantoor uitgevoerd moeten worden door het OCMW.

Activiteiten in sociale economie

Sinds 2004 heeft het OCMW al twee sociale economiebedrijven opgericht die actief zijn in het domein van de dienstencheques en het onderhoud van groene ruimtes. Zo’n 50 arbeidscontracten, voornamelijk van onbepaalde duur, zijn vandaag het resultaat van de inspanningen die geleverd zijn om deze projecten tot een goed einde te brengen.

Het OCMW wenst te blijven meewerken aan de ontwikkeling van activiteiten in het domein van de sociale economie in Brussel. Naast de oprichting van en de financiële deelname in de twee bovenvermelde sociale economiebedrijven, zal de mogelijkheid bestudeerd worden om de OCMW-dienst Déma-R-âges in een apart bedrijf te transformeren dat bestuurd wordt door het OCMW met eventueel een andere partner. Deze dienst, die gespecialiseerd is in de restauratie van meubels die opgehaald worden bij ouderen die naar een rusthuis gaan, zou zich op deze manier verder kunnen ontwikkelen. Merk op dat deze dienst eveneens een grotere werkruimte nodig heeft (het huidige bevindt zich achter het sociaal hotel in de Kuregemwijk).
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer