Introductie

Wettelijke basis
 

De wet van 29 december 1988 bracht ondermeer wijzigingen aan de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, en versterkte de informatievoorschriften betreffende het beleid dat de OCMW's voeren.

De eerste paragraaf van artikel 88 werd als volgt aangevuld:

“De raad voor maatschappelijk welzijn sluit elk jaar, voor het volgende boekjaar de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het centrum af en van elk ziekenhuis dat zij beheert.” Bij deze begrotingen werden een algemene beleidsnota en het rapport bedoeld in artikel 26bis, par. 5 bijgevoegd.

Artikel 26bis, par. 5 schrijft voor:
“Het overlegcomité waakt erover dat er jaarlijks een verslag wordt opgemaakt over de schaalvergroting en de afschaffing van dubbele Werk of overlappende activiteiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente. Dit verslag wordt aan de begroting van het centrum gehecht.”

De nieuwe paragraaf 3 van artikel 88 luidt nu als volgt:

“De ontwerpbegroting en de bijhorende algemene beleidsnota of het ontwerp van begrotingswijziging, de bijhorende verklarende en verantwoordende nota die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werden opgesteld zullen aan elk raadslid worden overhandigd en dit minstens zeven vrije dagen voor de datum van de zitting tijdens dewelke ze zullen worden besproken.”

 

Inhoud

 

Volgens de memorie van toelichting van de wet van 29 december 1988 bevat de algemene beleidsnota ‘bijzonderheden over de bestemming van de bedragen die voorzien zijn voor de belangrijkste begrotingsposten, zowel van de gewone dienst (tegenwoordig exploitatie) als van de buitengewone dienst (tegenwoordig investeringsdienst). Het zou bovendien zeer wenselijk zijn dat deze nota eveneens zou worden beschouwd als het concrete commentaar op een jaarlijks programma dat past in het meerjarenplan dat door de OCMW-raad werd goedgekeurd'.

In de bijlage van hun omzendbrief van 2 juli 1992 stelden de ministers die bevoegd waren voor het Verenigd College van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgaande van een project dat door de Vereniging van steden en gemeenten werd beschreven, een stramien voor om de OCMW’s te begeleiden bij het uitwerken van de algemene beleidsnota.

De algemene beleidsnota wordt in de brochure OCMW PLUS’ nr. 6-7 van juni-juli 1990 aldus beschreven:

“Het is een nota, een beknopt commentaar, een verduidelijking van de begroting die het beleid behandelt, te weten het geheel van activiteiten of de zaken die het OCMW behandelt.

Op een algemene manier, te weten het essentiële als zijnde tegengesteld aan het bijkomstige.

De algemene beleidsnota heeft met andere woorden de volgende doelstellingen:

- Toelaten dat de raadsleden van het OCMW en de gemeenteraadsleden de honderden cijfers die erin staan opgesomd, beter begrijpen;
- De belangrijkste krachtlijnen van de begrotingsbepalingen van commentaar voorzien;
- Vergelijkingen over verschillende jaren maken en zodoende de hele evolutie volgen;
- Tevens vermijden dat sommigen foutieve interpretaties geven die vaak prejudiciële leitmotieven worden voor de OCMW’s.”

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer