Waarden

Om zijn opdracht goed te vervullen, heeft het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek een charter opgesteld met waarden die gedeeld worden door alle personeelsleden.

Dit zijn de acht waarden van het OCMW:

Schema waarden

1. VISIE
De visie en de waarden van het OCMW vormen het uitgangspunt en de leidraad bij alles wat we doen op beroepsmatig vlak.

2. RECHTVAARDIGHEID
Bij het vervullen van onze opdracht houden we rekening met de verscheidenheid van de situaties om zonder willekeur de best mogelijke actie te bepalen, uitgaand van de middelen waarover we beschikken, en dit met het oog op het streven naar gelijkheid.

3. GETROUWHEID
We houden de waarden en de belangen van het OCMW voor ogen en verdedigen ze bij het uitoefenen van ons ambt.

4. VAKBEKWAAMHEID

  1. We kennen de ethiek en deontologie verbonden aan ons ambt, nemen ze in acht en passen ze toe in onze dagelijkse praktijk.
  2. We bezitten de bekwaamheden nodig voor het vervullen van de ons toevertrouwde opdrachten, of we leggen ons erop toe om ze te ontwikkelen.
  3. We waken over de goede uitvoering van de taken en opdrachten die ons zijn toevertrouwd, in het kader van onze verantwoordelijkheden zoals die gedefinieerd zijn.
  4. We maken de middelen vrij die nodig zijn om de continuïteit van de ons toevertrouwde taken en opdrachten te waarborgen.

5. EERBIED VOOR ANDEREN
We letten erop dat we onze houding aanpassen aan de gevoelsmatige gesteldheid van onze gesprekspartner en we proberen in alle omstandigheden kalm en beminnelijk te blijven. In onze contacten met het publiek en onze collega’s hebben we aandacht voor de menselijke factor; uit wederzijds respect geven we de ander de tijd om zich uit te drukken en we nemen de tijd om naar hem te luisteren.

6. SAMENHORIGHEID
In het belang van de administratie stellen we ons open en samenhorig op ten opzichte van onze collega’s (meer bepaald richten we ons bij voorkeur tot de best geplaatste persoon binnen de administratie zonder noodzakelijke tussenkomst van een hiërarchisch meerdere).

7. COMMUNICATIE
We communiceren op een vlotte en duidelijke wijze met het publiek en met de collega’s. We wisselen alle nuttige en nodige informatie uit met de verantwoordelijken en de medewerkers.

8. VINDINGRIJKHEID
We zijn vindingrijk en geven blijk van verbeelding en zin voor vernieuwing. Bij de uitvoering van de ons toevertrouwde taken en opdrachten werken we oplossingsgericht.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer