Socioprofessionele inschakeling

Inschakelingstraject

Projectfacilitatoren

Cel Studies en Opleidingen

Cel Werk

Cel Artikel 60

Cel Post-Artikel 60 (ESF Activering)

Cel Alfabetisering

 

Inschakelingstraject

Sinds mei 2010 heeft het OCMW een gestructureerd en geïndividualiseerd maatschappelijke integratietraject, gericht op socioprofessionele inschakeling (SPI). Het doel is om de deelname- en activeringsgraad van de begunstigden van een leefloon of een equivalent leefloon te verhogen. De initiatieven van het OCMW beogen een duurzame inschakeling van het publiek op de arbeidsmarkt. Zoals de tabel hieronder aantoont, was 70% van de personen geïntegreerd in een socioprofessioneel inschakelingsparcours in juni 2013.

Dit resultaat is te danken aan het collectieve werk binnen de sociale diensten, want er is een grote samenwerking tussen de diensten nodig. Het resultaat was mogelijk dankzij:

 • een voortdurende actualisering van de richtlijnen voor elke fase van het traject (bepaling van het professionele project, het volgen van studies of van een kwalificerende opleiding, het zoeken naar werk, tewerkstelling via het artikel 60§7 van de organieke wet);
 • een permanente inspanning om de procedures tussen de verschillende betrokken diensten (de algemene sociale dienst en de SPI-diensten) te harmoniseren;
 • een permanente inspanning om de SPI-diensten te professionaliseren: door maatschappelijk werkers aan te werven met specifieke profielen enerzijds en door permanente en gespecialiseerde vorming anderzijds.

 

Evolutie van de personen die geïntegreerd zijn in het maatschappelijke integratieparcours:

Nieuwe maatschappelijke integratietraject Dossiers (equivalent) leefloon Geïntegreerde dossiers % (equivalent) leefloon Gezondheid / Billijkheid Project-facilitator
(Fase 1)
 
Cel Alfa
(Fase 2)
 
Cel Studies
en Opleidingen (Fase 3)
 
Cel Werk
(Fase 4)
 
Cel
Artikel 60
 
Dossiers
SPI
 

%
(equivalent)
leefloon
 

December 2009 5.131 1.082 21,09% niet  bepaald 208 81 300 192 301 1.082 21,09%
December 2010 5.640 3.355 59,49% 350 1.005 682 707 314 297 3.005 53,28%
December 2011 5.840 3.879 66,42% 453 616 1.083 1.085 640 332 3.756 64,32%
December 2012 5.419 3.815 70,40% 418 1.078 947 877 495 325 3.722 68,68%
Juni 2013 5.453 3.858 70,75% 461 1.056 865 1.076 400 332 3.729 68,38%

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie personen geïntegreerd in maatschappelijke integratieparcours

 

In 2014 is voorzien:

 • verhuis van de SPI-diensten van het OCMW naar de site Bellevue waar verschillende diensten gegroepeerd zullen zijn die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling, van de oprichting van sociale economiebedrijven tot het zoeken naar werk. Dit met als doelstelling om een samenhang tussen deze diensten te creëren ten voordele van de werkzoekenden;
 • een betere kennis en activering van het netwerk op vlak van socioprofessionele inschakeling dat bestaat rond het OCMW via uitwisselingen, bezoeken, coördinatievergaderingen, gemeenschappelijke projecten, enz.

 

 

Projectfacilitatoren

De projectfacilitatoren hebben een beslissende rol in het inschakelingstraject. Hun missie is om een professioneel project vast te leggen met de personen die hun werkbereidheid moeten aantonen. Dit gebeurt nadat elk element dat het socioprofessionele inschakelingproces zou kunnen hinderen, geïdentificeerd en verholpen is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van alle middelen van het individu: verworven en latente vaardigheden en persoonlijke verlangens. Wanneer er met de betrokken persoon een socioprofessionele balans en een realistisch en uitvoerbaar professioneel project zijn opgemaakt, stuurt de facilitator hem door naar de meest gepaste voorziening: ofwel de cel Werk, ofwel de cel Studies en Opleidingen.

Naast dit werk waarbij een project wordt opgemaakt, moeten de projectfacilitatoren steeds meer een echte hermobilisering uitvoeren van de gebruikers die het verst afstaan van de arbeidsmarkt. Dit zijn:

 • jongeren die weinig of niet geschoold zijn en die soms volledig afgehaakt hebben;
 • gebruikers in de leeftijdsgroep 45-55 jaar die geen enkele opleiding of professionele ervaring hebben, of die enkel een opleiding of professionele ervaring hebben die niet meer van nut is op de arbeidsmarkt;
 • personen met zeer specifieke moeilijkheden (mentale gezondheidsproblemen, lichamelijke problemen, verslavingen, strafregister met een of meerdere veroordelingen, enz.).

Regelmatig stelt zich ook een probleem op vlak van de taalkennisvereisten om te slagen in de toegangsproeven voor kwalificerende opleidingen.
Investeren in een goede bepaling van een professioneel project en de begeleiding achteraf blijven de sleutel tot succes voor de opvolging van geïndividualiseerde projecten binnen de andere SPI-cellen. In 2014 wordt er onder meer gewerkt aan:

 • de opwaardering van de socioprofessionele balans (hier een echt ontwikkelingswerktuig van maken dat gedurende het hele parcours nuttig is);
 • de uitwerking van een specifieke samenwerking met de cel Alfabetisering om de gebruikers beter voor te bereiden op toelatingstesten voor kwalificerende opleidingen en op de proeven in het kader van de validering van competenties (ontwikkeling van doelgroepgerichte modules);
 • de organisatie van screenings voor bepaalde beroepen (profiel polyvalent arbeider en administratief profiel) voor personen die te kampen hebben met de hierboven vermelde problemen;
 • de organisatie van collectieve begeleiding om uitwisselingen toe te laten tussen de gebruikers die in een inschakelingstraject ingeschreven zijn en zo een stimulerende groepsdynamiek creëren. Dit kan enkel de resultaten verbeteren wat betreft het opmaken van geïndividualiseerde projecten op vlak van opleiding en/of werk.
   

Cel Studies en Opleidingen

De cel Studies en Opleidingen heeft als missie om de begunstigden van een leefloon of equivalent leefloon te informeren, te begeleiden en te volgen in hun studie- of opleidingstraject. Het beoogde doel is dat ze een diploma, certificaat of attest behalen dat inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Omdat op die manier de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt, is deze missie een directe investering ten gunste van de gebruikers.

Dit proactieve beleid ten gunste van de opvolging en het hernemen van studies of opleidingen is een bewuste keuze van ons Centrum. De federale wetgeving ondersteunt deze visie: de leeflonen die betaald worden aan deze begunstigden genieten een beter terugbetalingstarief door de federale staat.

De aandachtspunten die aangevat werden in 2013 worden verdergezet in 2014, namelijk:

 • het opzetten van een samenwerking met de Mission Locale om de toegang tot studentenjobs te vergemakkelijken (wat ervoor zorgt dat studenten met een volledig leerplan aan de wettelijke voorwaarde kunnen voldoen om een studentenjob uit te oefenen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met hun studies);
 • de professionalisering van het team studie- en opleidingsbegeleiders door hen opleidingen te geven rond studieoriëntatie. Het doel is dat elke begeleider leert werken met de gepaste werkmiddelen voor studie(her)oriëntatie, wat ervoor zal zorgen dat er niet langer een beroep moet gedaan worden op externe organisaties;
 • de kennis en methodologie die verworven werden rond studie(her)oriëntatie delen met de projectfacilitatoren.

In 2014 zal de cel Studies en Opleidingen 50 bijkomende dossiers opvolgen.
 

Cel Werk

De cel Werk heeft als missie om de begunstigden van een leefloon of een equivalent leefloon te informeren, te begeleiden en te volgen in hun actieve zoektocht naar werk. De cel biedt hen adequate werkmiddelen aan om een bepaalde graad van autonomie te bereiken in het zoeken naar werk en om een duurzame plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen.

De aandachtspunten voor 2014 zijn:

 • prospectie doen bij privébedrijven (zie hieronder);
 • optimaal gebruik maken van de bestaande tewerkstellingsmaatregelen zoals de individuele beroepsopleiding in een onderneming (IBO) en de instapstage voor alle jongeren die een beroepsinschakelingstijd moeten doorlopen.
   

Cel Artikel 60

De cel Artikel 60 beheert momenteel 350 arbeidsplaatsen, waarvan 121 in de sector van de sociale economie. Dit aantal zal verhoogd worden met 50 eenheden in 2014 om de mogelijkheden voor beroepservaring te ontwikkelen ten voordele van de gebruikers.

De aandachtspunten voor 2014 op vlak van activering zijn:

 • de projecten verder zetten die het Europees Sociaal Fonds financiert voor de specifieke begeleiding van kwetsbare personen bij het zoeken naar werk (polyvalente arbeiders en administratief medewerkers);
 • prospectie doen bij privéondernemingen om partnerschappen te creëren die de werkkansen van de gebruikers zouden verhogen – doorgedreven samenwerking met Actiris;
 • kaders creëren voor opleiding en verwerving van professionele en sociale vaardigheden door het optimaliseren van de middelen die beoogd worden door het artikel 60§7 (bijvoorbeeld afwisseling werk/opleiding via een haltijdse post Artikel 60) of de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie die een opleiding of een actieve zoektocht naar werk beogen (ESF activering);
 • de ontwikkeling van collectieve sociale werkmethodes met het oog op de ontwikkeling van vernieuwende sociale initiatieven;
 • het behouden van een samenwerking met de sleuteloperatoren op regionaal niveau, zoals Actiris en Bruxelles Formation, met name via een samenwerking met het Maison de l’Emploi;
 • een verfijning van de samenwerking tussen de operatoren die in Molenbeek actief zijn op vlak van socioprofessionele inschakeling door een betere coördinatie van de acties voor een sociaal kwetsbaar publiek.
   

Cel Post-Artikel 60 (ESF Activering)

De cel ESF Activering zorgt gedurende drie maanden voor een individuele begeleiding naar de klassieke arbeidsmarkt van de personen die aan het eind komen van hun contract Artikel 60, in samenwerking met de plaatselijke antenne van Actiris (in het kader van een overeenkomst tussen het OCMW en Actiris).

Actiedomeinen voor 2014:

 • het versterken van het idee van een opleidings- en inschakelingsparcours waarin het contract artikel 60 slechts een tijdelijk hulpmiddel is tussen de opleiding en een echt arbeidscontract, ondersteund door alle andere tewerkstellingsmaatregelen;
 • verderzetting en versterking van de samenwerking tussen het OCMW en de plaatselijke antenne van Actiris;
 • specifieke en gerichte begeleiding van gesanctioneerde werklozen (schorsing of intrekking van werkloosheidsuitkering).
   

Cel Alfabetisering

De cel Alfabetisering van het OCMW maakt deel uit van een groot netwerk van partners die alfabetiseringscursussen of lessen Frans vreemde taal verstrekken. Al deze initiatieven kennen dezelfde problematiek van gebrek aan plaatsen. Het Centrum zal een coördinatie organiseren met deze partners om deze voorziening te optimaliseren, dubbel gebruik te vermijden en de sterktes en het specifieke karakter van elke partner naar voor te brengen.

In 2014 zullen ongeveer 850 gebruikers een niveautest kunnen doen en een alfabetiseringscursus of een cursus Frans vreemde taal volgen, ofwel intern bij het OCMW ofwel bij een partner in Molenbeek.
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer