EXAMEN: Aanlegging van een wervingsreserve van statutair personeel voor de functie van hoofdmaatschappelijk werker (m/v)

Een loopbaan in een OCMW spreekt je aan? Je bent dynamisch, gemotiveerd en de dienstverlening aan de bevolking inspireert je? Ons OCMW organiseert een aanwervingsexamen voor de functie van “hoofdmaatschappelijk werker” (m/v) om een wervingsreserve aan te leggen.

DE FUNCTIE
Als hoofdmaatschappelijk werker, help je mee om binnen het wettelijk kader het maatschappelijk beleid van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek uit te voeren. Je coördineert en omkadert een team van maatschappelijke werkers. Je zorgt ervoor dat elke medewerker zich kan ontplooien en zijn professionele troeven volop kan uitspelen. 
Voor meer informatie, nodigen wij u uit om de functiebeschrijving te raadplegen.


TOELATINGSVOORWAARDEN 
•    Houder zijn van een graduaat of bachelor van maatschappelijk assistent, van gegradueerd verpleger gespecialiseerd in de gemeenschapsgezondheid;
•    Een professionele ervaring van 2 jaar hebben als maatschappelijk werk(st)er in een OCMW;
•    Bij de benoeming in het bezit zijn van het vereiste bewijs van taalkennis uitgereikt door SELOR;
•    Ten laatste op het moment van de bevordering, in het bezit zijn van het attest dat toegang geeft tot code 4;
•    Een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van de functie, de burgerlijke en politieke rechten genieten. 

PROGRAMMA VAN DE PROEVEN 
D.    Schriftelijke proef (4u) 
•    Oplossing van een praktijkgeval
E.    Schriftelijke proef (4u) 
•    Sociale wetgeving
•    Wetgeving m.b.t. het OCMW
F.    Mondelinge proef (20 min) 
    Een gesprek met het oog op de evaluatie van:
•    De grondige kennis van het basisprofiel;
•    De bijkomende en gespecialiseerde kennis;
•    De leidinggevende en organisatorische vaardigheden.

WIJ BIEDEN 
Een functie met verantwoordelijkheid, alsook loopbaanbegeleiding die bestaat uit, doorlopende professionele vormingen, automatische en reële tweejaarlijkse weddeverhoging, erkenning van verworven professionele ervaring (publiek en/of privé), tweetaligheidspremie, maaltijdscheques, aantrekkelijk verlofkapitaal, vlottend uurrooster, gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de toekenning van een MIVB vervoersbewijs en de terugbetaling van het woon-werkverkeer met ander openbaar vervoer.
De wervingsreserve die zal aangelegd worden, zal een geldigheidsduur van 5 jaar hebben. Het starten van de stageperiode zal afhankelijk zijn van het moment waarop een post vacant is en, meer algemeen, van de naleving van alle voorwaarden om de functie te bekleden.


HOE JE KANDIDATUUR INDIENEN? 
De kandidaturen, met vermelding ‘Examen hoofdmaatschappelijk werker’, dienen per briefwisseling gericht te worden aan Mevrouw Géraldine BASTIN, Voorzitster van het OCMW, A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, per aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs en dit tegen 02/06/2022 ten laatste. 


De kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: sollicitatiebrief, curriculum vitae, kopie van het diploma, recent uittreksel uit het strafregister (minder dan 3 maand), telefoonnummer, e-mailadres en in voorkomend geval het taalbrevet. 
Enkel de kandidaturen die tijdig ingediend worden en waarvan de bijlagen volledig zijn, komen in aanmerking.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer