Begroting 2018: versterking van het sociaal werk en bouw van serviceflats voor senioren

De gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek heeft de OCMW-begroting voor 2018 goedgekeurd. De meest in het oog springende projecten? De kwaliteit van het sociaal werk versterken via de aanwerving van extra maatschappelijk werkers, de sociale maatregelen ten voordele van de cliënten ondersteunen, de diensten voor socioprofessionele inschakeling centraliseren en een pilootproject met serviceflats voor senioren.

Binnen een bijzonder moeilijke budgettaire context met daarbovenop voor onze gemeente een financieel begeleidingsplan sinds 2015, is de OCMW-begroting voor 2018 met een totaalbedrag van € 112.720.112,45 ambitieus om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. De gemeentelijke dotatie bedraagt € 27.134.216,00, een stijging van 2,87% vergeleken met de dotatie ingeschreven in de initiële begroting van 2017.

Wat de sociale hulp betreft wijden we € 200.000 aan de ondersteuning van sociale maatregelen ten voordele van de cliënten (aankoop van babymelk, tussenkomst in energiekosten, schoolopvang en vakantiekampen, maatregelen om de werkloosheidsval te vermijden in het kader van een artikel 60§7-contract, …). Tegelijkertijd versterken wij de kwaliteit van het sociaal werk dankzij de aanwerving van negen voltijdse equivalenten (VTE) voor de algemene sociale dienst, het departement socioprofessionele inschakeling en de dienst huisvesting. Drie andere VTE zullen aangeworven worden bij de dienst onthaal en bij de ploeg van stewards.

Het aandeel jongeren in de bevolking van Sint-Jans-Molenbeek is erg hoog. Een derde van ons publiek bestaat dan ook uit 18- tot 25-jarigen. We hebben een activeringsbeleid uitgewerkt waarbij we jongeren begeleiden (studie- en opleidingsprojecten) en daarnaast zetten we in op de tewerkstelling van het geheel van ons publiek (contracten art. 60). Op dit moment stellen wij 383* cliënten te werk met een contract artikel 60 zodat ze nuttige werkervaring kunnen opdoen. Ons doel is dat in 2019 10% van onze cliënten hiervan gebruik kan maken, dankzij de steun van het Brussels Gewest.

Het OCMW opent binnenkort een nieuwe antenne in de Joseph Scholsstraat. Een groot deel van de diensten voor socioprofessionele inschakeling zal hierheen verhuizen. Onder andere de alfabetiseringscursussen en de lessen Frans als vreemde taal zullen op deze site gegeven worden.

We vergeten ook de senioren niet. In nauwe samenwerking met Le Logement Molenbeekois en de koepel van de sociale huisvestingsmaatschappijen (BGHM) plannen wij een project met serviceflats in de Joseph Lemairestraat. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal ook in dit project betrokken worden. De unieke samenwerking tussen al deze entiteiten zal toelaten om een gemengd publiek aan te trekken en kan als model dienen voor andere projecten in Brussel.

Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, wordt de site van het rust- en verzorgingstehuis Residentie Arcadia op termijn volledig gewijd aan senioren met de bouw van serviceflats gebaseerd op het model van de site Lemaire.

Naar aanleiding van de recente sociale spanningen is het herstel van het sociaal overleg een prioriteit voor het OCMW. Dit zal gebeuren via bemiddelings- en verzoeningsprocedures. Er wordt ook voorzien in opleiding en coaching van het personeel.

Ons OCMW is een van de grootste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 6214* cliënten die conform de wetgeving recht hebben op een leefloon of equivalent leefloon. En de sociodemografische cijfers van de gemeente zijn niet geruststellend: ze wijzen op een steeds armere bevolking en sociale noden die alleen maar toenemen. De financiële middelen van de gemeente alleen volstaan niet.

We pleiten dus voor meer regionale solidariteit. De inspanningen die op dit vlak al gebeurd zijn, volstaan niet. Gezien de groeiende armoede moet de financieringswijze van een OCMW als het onze structureel herbekeken worden. Daarvoor hebben we een aantal voorstellen ingediend bij de federale overheid.

Net zoals het Brussels Gewest en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gedaan hebben, vragen we ons af of er bij de terugbetaling van het leefloon door de federale staat geen rekening gehouden moet worden met nieuwe elementen, zoals socio-economische indicatoren. Moeten we op federaal niveau geen hoger percentage van terugbetaling van de sociale hulp vragen voor de grote steden en gemeenten?

*Cijfers van oktober 2017

CONTACTEN:
Roland VANDENHOVE, voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek: 02/412.53.76, roland.vandenhove@publilink.be
Magali GULLENTOPS, dienst Communicatie: 02/412.53.20, magali.gullentops_1@publilink.be
Siré KABA, dienst Communicatie: 02/412.53.76, sire.kaba@publilink.be

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer